Kesz w lesie

Z OpenGeoWiki
Wersja z dnia 01:43, 7 maj 2017 autorstwa Deg (dyskusja | edycje) (→‎Zobacz też: Dodanie linku)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

W związku z często pojawiającymi się wątpliwościami o zakładaniu skrzynek w lasach zamieszczamy tutaj garść informacji. Czy mozna zakładać skrzynki w lesie? Czy to jest legalne? Rzućmy więc więcej światła na stan prawny - co obywatelowi w lesie wolno, a czego powinien się wystrzegać.

Prawo

Podstawowym aktem prawnym regulującym zasady zachowania się w lasach i użytkowania lasów jest Ustawa o lasach z dnia 28 września 1991r.

Geocacherów może interesować rozdział 5 Zasady udostępniania lasów. Poniżej przytaczamy wybrane ustępy artykułów z tego rodziału ustawy.

Wstęp do lasu

Art. 26

 1. Lasy stanowiące własność Skarbu Państwa, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, są udostępniane dla ludności.
 2. Stałym zakazem wstępu objęte są lasy stanowiące:
  1. uprawy leśne do 4m wysokości;
  2. powierzchnie doświadczalne i drzewostany nasienne;
  3. ostoje zwierząt;
  4. źródliska rzek i potoków;
  5. obszary zagrożone erozją.
 3. Nadleśniczy wprowadza okresowy zakaz wstępu do lasu stanowiącego własność Skarbu Państwa w razie gdy:
  1. wystąpiło zniszczenie albo znaczne uszkodzenie drzewostanów lub degradacja runa leśnego;
  2. występuje duże zagrożenie pożarowe;
  3. wykonywane są zabiegi gospodarcze związane z hodowlą, ochroną lasu lub pozyskaniem drewna.
 4. Lasy objęte stałym lub okresowym zakazem wstępu, z wyjątkiem przypadków określonych w ust. 2 pkt 1, oznacza się tablicami z napisem "zakaz wstępu" oraz wskazaniem przyczyny i terminu obowiązywania zakazu. Obowiązek ustawiania i utrzymywania znaków ciąży na nadleśniczym w stosunku do lasów będących w zarządzie Lasów Państwowych oraz na właścicielach pozostałych lasów.

Art 28

Właściciel lasu nie stanowiącego własności Skarbu Państwa może zakazać wstępu do lasu, oznaczając ten las tablicą z odpowiednim napisem.

Ruch w lesie

Art 29

 1. Ruch pojazdem silnikowym, zaprzęgowym i motorowerem w lesie dozwolony jest jedynie drogami publicznymi, natomiast drogami leśnymi jest dozwolony tylko wtedy, gdy są one oznakowane drogowskazami dopuszczającymi ruch po tych drogach. Nie dotyczy to inwalidów poruszających się pojazdami przystosowanymi do ich potrzeb.
  1. Jazda konna w lesie dopuszczalna jest tylko drogami leśnymi wyznaczonymi przez nadleśniczego.
 2. Postój pojazdów o których mowa w ust. 1 na drogach leśnych jest dozwolony wyłącznie w miejscach oznakowanych.
 3. Przepisy ust. 1 oraz art. 26 ust. 2 i 3, a także art. 28, nie dotyczą wykonujących czynności służbowe lub gospodarcze:
  1. pracowników nadleśnictw;
  2. osób wykonujących gospodarkę leśną oraz kontrolujących jednostki LP;
  3. osób zwalczających pożary oraz ratujących życie lub zdrowie ludzkie;
  4. funkcjonariuszy Straży Granicznej i innych organów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny;
  5. osób wykonujących czynności z zakresu gospodarki łowieckiej oraz właścicieli pasiek zlokalizowanych na obszarach leśnych;
  6. właścicieli lasów we własnych lasach
  7. osób użytkujących grunty rolne położone wśród lasów;
  8. pracowników jednostek naukowych wykonujących badania z zakresu leśnictwa i ochrony przyrody;
  9. wojewódzkich konserwatorów przyrody oraz pracowników Służb Parków Krajobrazowych;
  10. osób sporządzających plany urządzania lasu.

Zachowanie w lesie

Art 30

 1. W lasach zabrania się:
  1. zanieczyszczania gleby i wód;
  2. zaśmiecania;
  3. rozkopywania gruntu;
  4. niszczenia grzybów oraz grzybni;
  5. niszczenia lub uszkadzania drzew, krzewów lub innych roślin;
  6. niszczenia urządzeń i obiektów gospodarczych, turystycznych i technicznych oraz znaków i tablic;
  7. zbierania płodów runa leśnego w oznakowanych miejscach zabronionych;
  8. rozgarniania i zbierania ściółki;
  9. wypasu zwierząt gospodarskich;
  10. biwakowania poza miejscami wyznaczonymi;
  11. wybierania jaj i piskląt, niszczenia lęgowisk i gniazd ptasich, a także niszczenia legowisk, nor i mrowisk;
  12. płoszenia, ścigania, chwytania i zabijania dziko żyjących zwierząt;
  13. puszczania psów luzem;
  14. hałasowania oraz używania sygnałów dźwiękowych, z wyjątkiem przypadków wymagających wszczęcia alarmu;
 2. Przepisy ust. 1 pkt 3 i 5 nie dotyczą czynności związanych z gospodarką leśną, a pkt. 12–14 nie dotyczą polowań.
 3. W lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo pożaru, a w szczególności:
  1. rozniecania ognia poza miejscami do tego celu wyznaczonymi;
  2. korzystania z otwartego płomienia;
  3. wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych;
 4. Przepisy ust 3 nie dotyczą działań i czynności związanych z gospodarką leśną, pod warunkiem, że czynności te nie stanowią zagrożenia pożarowego.

Ograniczenia poszukiwaniu i zakładaniu skrzynek w lesie

Zabawa w lesie podlega oczywistym ograniczeniom. Jeśli będziemy zachowywać się w sposób cywilizowany, m.in. nie będziemy wjeżdżać lub wchodzić tam, gdzie jest zakaz wstępu, śmiecić, hałasować, niszczyć roślin ani płoszyć zwierząt, to zakładanie ani poszukiwanie skrzynek w lasach nie powinno naruszać przepisów. W szczególności warto zwrócić uwagę na to, żeby nie chować ani nie szukać skrzynek w gniazdach czy norach oraz aby przy zakładaniu i poszukiwaniu nie rozkopywać ściółki (zakopywanie pojemników w lesie jest niezgodne regulaminem lasów państwowych!).

Nie należy mocować czegokolwiek do żywych drzew za pomocą wkrętów czy też gwoździ. Jeśli maskowaniem Twojego kesza ma być budka lęgowa lub inne opakowanie w którym ptaki mogą uwić sobie gniazdo - koniecznie zaślep wszystkie otwory wlotowe. Dzięki temu ptaki nie uwiją gniazda np. na keszu i nie będą niepokojone przez kolejnych znalazców.

Samochodem do lasu

Można się narazić wjeżdżając samochodem do lasu. Drogi leśne są w całości zamknięte do ruchu pojazdami silnikowymi (Art 29) i błędem jest szukanie znaków zakazu, których ustawodawca nie nakazuje ustawiać - należy szukać znaków dopuszczających do ruchu. Cały las jest zamknięty dla ruchu pojazdów. Nadleśnictwa stawiają znaki zakazu na drogach szczególnie uczęszczanych, ale z własnej inicjatywy i za własne pieniądze. Często znaki te stoją tam tylko kilka dni - ludzie nie potrafią zrozumieć że znak taki jest przecież "dla nich" wstawiony, by dodatkowo ostrzec przed wjazdem. Wyrwanie go i zniszczenie nie powoduje zalegalizowania wjazdu, a myślenie: "nie było znaku zakazu to mogę wjechać", jest jak najbardziej błędne. Podobnie jest z parkowaniem. Art 29 ust2 mówi wyraźnie, że postój pojazdów na drogach leśnych dozwolony jest wyłącznie w miejscach oznakowanych.

Zobacz też