Regulamin użytkownika OC PL

Z OpenGeoWiki
Wersja z dnia 08:40, 19 cze 2009 autorstwa Trojmiasto (dyskusja | edycje)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

1. Regulamin

1.1 Niniejszy Regulamin określa zasady obowiązujące użytkowników społecznie utrzymywanego serwisu internetowego "Opencaching PL" działającego pod adresem http://www.opencaching.pl/ (zwanego dalej Serwisem), związanego z grą w geocaching. Każda osoba rejestrująca konto w serwisie (zwana w treści Regulaminu Użytkownikiem) zobowiązuje się tym samym przestrzegać zasad niniejszego Regulaminu, począwszy od momentu rozpoczęcia procedury rejestracyjnej.

1.2 Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2008 r. i obowiązuje od tego dnia wszystkich Użytkowników Serwisu. Regulamin może ulec zmianie w trybie określonym w "Zasadach funkcjonowania Serwisu OC PL".

1.3 Przez Skrzynkę w treści Regulaminu rozumie się każdą skrzynkę (geocache) zarejestrowaną w Serwisie.

1.4 Serwis działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i podlega prawu polskiemu. Nieważność któregokolwiek zapisu Regulaminu nie ogranicza jego ważności w pozostałych częściach. W sprawach nie uregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

2. Zespół OC

2.1 Nad przestrzeganiem zasad Regulaminu i obsługą Serwisu czuwa społecznie grupa osób zwana dalej Zespołem OC. Zespół OC nie odpowiada za treści publikowane przez Użytkowników w Serwisie ani za szkody wynikłe z użycia informacji pobranych z Serwisu. Wszelkie informacje pozyskane lub pochodzące z Serwisu wykorzystywane są na własną odpowiedzialność osób ich używających. W szczególności, Zespół OC nie gwarantuje, że poszukiwanie Skrzynek jest bezpieczne, ani że nie narusza prawa. Użytkownik zobowiązany jest każdorazowo sprawdzić oraz samodzielnie ocenić te informacje przed rozpoczęciem poszukiwań. Wszelkie treści publikowane w Serwisie mają jedynie charakter informacyjny i nie są w tym zakresie wiążące.

2.2 Zespół OC strzeże przestrzegania przepisów Regulaminu, dokonuje jego wiążącej interpretacji oraz rozstrzyga wszelkie sprawy sporne, a jego postanowienia są ostateczne. W celu egzekwowania przestrzegania przepisów, Zespół OC może, w szczególności: wykluczyć Użytkownika ze statystyk Serwisu, ograniczyć uprawnienia Użytkownika w Serwisie, usunąć wpisy Użytkownika (w szczególności wszystkie), zablokować konto Użytkownika (czasowo lub ostatecznie), zablokować lub zarchiwizować Skrzynki (w szczególności wszystkie) Użytkownika.

2.3 Skrzynka naruszająca przepis Regulaminu może być zablokowana lub zarchiwizowana przez Zespół OC. Ponadto, w celu zapewnienia sprawnego i bezpiecznego funkcjonowania Serwisu, w przypadku braku możliwości kontaktu z Założycielem, w uzasadnionych przypadkach Zespół OC ma prawo zablokować lub zarchiwizować każdą Skrzynkę, zmienić jej współrzędne, atrybuty, lub wprowadzić uzupełnienie jej opisu w przeznaczonym do tego specjalnym polu na stronie Skrzynki w Serwisie.

3. Użytkownicy Serwisu

3.1 Zakładając konto w Serwisie, Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu. Osoby niepełnoletnie lub nie posiadające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą korzystać z Serwisu wyłącznie za zgodą i pod opieką rodziców lub opiekunów prawnych, którzy ponoszą pełną odpowiedzialność za ich wszelkie, wynikłe z tego, czynności lub zaniechania.

3.2 Użytkownicy korzystają z Serwisu, biorą udział w zabawie, oraz chowają i poszukują Skrzynek całkowicie na własne ryzyko i odpowiedzialność. W szczególności, każdy Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność cywilną i prawną za wszelkie wyrządzone przez siebie bezpośrednie i pośrednie szkody (w tym wyrządzone sobie, innym osobom oraz szkody w mieniu). Zespół OC nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody wynikłe bezpośrednio lub pośrednio z czynności Użytkowników.

3.3 Do rejestracji Użytkownika w Serwisie niezbędne jest podanie aktywnego adresu email, który wykorzystywany będzie do komunikacji z Użytkownikiem. Użytkownik zobowiązuje się utrzymywać swój adres email podany podczas rejestracji, czytać i odpowiadać na wiadomości poczty elektronicznej od Zespołu OC, a w przypadku zmiany tego adresu, niezwłocznie dokonać jego aktualizacji w Serwisie.

3.4 Użytkownik musi dbać o to, aby publikowane przez niego w Serwisie treści nie naruszały obowiązującego prawa oraz przepisów niniejszego Regulaminu. W szczególności publikowane przez Użytkownika treści nie mogą naruszać praw autorskich osób trzecich. Wszelkie treści (w tym opisy Skrzynek, ilustracje oraz wszelkie wpisy do ich dzienników) udostępniane są przez publikujących je w Serwisie Użytkowników na licencji Creative Commons BY-NC-SA w wersji 2.5, której pełna treść dostępna jest pod adresem internetowym http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pl/legalcode. Ponadto, dopuszczalne jest publikowanie treści należących do domeny publicznej. Użytkownik odpowiedzialny jest bezpośrednio przed posiadaczami praw autorskich za wszelkie związane z publikowanymi przez niego w Serwisie treściami naruszenia w zakresie tych praw.

3.5 Publikowane przez Użytkownika w Serwisie treści nie mogą zawierać wyrażeń wulgarnych, obraźliwych, jak również treści niezgodnych z prawem. W szczególności dotyczy to wybranej przy rejestracji użytkownika nazwy konta, nazw zakładanych Skrzynek, elementów ich opisów oraz wpisów do internetowych dzienników Skrzynek (tzw. logów).

4. Skrzynki

4.1 Za treść zawartą w opisie Skrzynki w Serwisie, odpowiada osoba, która zarejestrowała daną Skrzynkę w Serwisie (zwana dalej Założycielem Skrzynki). Założyciel ponosi pełną odpowiedzialność za zgodność założonej przez siebie Skrzynki z prawem oraz z niniejszym Regulaminem, a także za wszelkie szkody, które mogą powstać w związku z jej założeniem. Założyciel zobowiązany jest utrzymywać zarejestrowane przez siebie Skrzynki w dobrym stanie technicznym, a ich opis w Serwisie w stanie aktualnym.

4.2 Przy rejestracji Skrzynki w Serwisie, jej Założyciel ma obowiązek umieścić w niekodowanej części opisu pełne informacje o wszelkich potencjalnych niebezpieczeństwach jakie mogą się pojawić w czasie jej poszukiwania, a także wszelkie informacje niezbędne do odnalezienia skrzynki, w tym informacje o ewentualnym haśle, o niezbędnych umiejętnościach oraz ew. wymaganym specjalistycznym sprzęcie. Ponadto, przy określaniu typu, rozmiaru oraz poziomu trudności Skrzynki podczas jej rejestracji, Założyciel ma obowiązek przestrzegać definicji tych parametrów obowiązujących w Serwisie. W przypadku skrzynek, których poszukiwanie może wiązać się z niebezpieczeństwem, skrzynka musi być oznaczona specjalnym informującym o tym atrybutem.

4.3 Skrzynka nie może zawierać materiałów wybuchowych, łatwopalnych, żrących lub innych przedmiotów niebezpiecznych dla znalazców, przedmiotów nietrwałych (np. żywność), a także przedmiotów lub treści niezgodnych z prawem. W papierowym dzienniku skrzynki musi znajdować się identyfikator Założyciela w Serwisie.

4.4 Bez dodatkowej zgody, Skrzynki mogą być zakładane jedynie na terenach publicznie dostępnych, tj. stale lub okresowo dostępnych dla przedstawicieli ogółu społeczeństwa. Skrzynka może także zostać umieszczona wewnątrz publicznie dostępnego budynku lub innego obiektu, jednak konieczne wtedy jest uprzednie uzyskanie pisemnej zgody zarządcy tej części budynku lub obiektu, w której będzie ukryta. Zgoda taka musi dotyczyć zarówno samego faktu umieszczenia Skrzynki jak i późniejszego jej poszukiwania przez osoby trzecie.

4.5 Skrzynek nie wolno umieszczać w obiektach i na terenach objętych zakazem wstępu. W szczególności dotyczy to obszarów ścisłych rezerwatów przyrody. Ponadto, miejsce i sposób ukrycia Skrzynki nie może zagrażać uszkodzeniem zabytku w czasie jej ukrywania lub poszukiwania. Skrzynek innych niż wirtualne nie wolno także umieszczać bezpośrednio: w pomnikach przyrody oraz w ich strefach ochronnych, w gniazdach ptaków, skrzynkach lęgowych i dziuplach drzew nadających się do zamieszkania przez ptaki, także poza okresem lęgowym. Skrzynki chowane na cmentarzach, w miejscach martyrologii czy kultu nie mogą naruszać powagi miejsca - absolutnie zakazane jest ich zakopywanie oraz ukrywanie w bezpośrednim sąsiedztwie mogił.


wersja 1.4B