Geościeżka

Z OpenGeoWiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

GeoŚcieżka to zbiór minimum 5 skrzynek tworzących grupę, powiązana ze sobą tworząc rodzaj projektu.

Informacje ogólne

Lokalizacja

Moduł GeoŚcieżek jest dostępny z głównej strony serwisu, z lewego menu kontekstowego.

Opcje wyświetlania

Na stronie GeoŚcieżek znajduje się pole wyboru opcji wyświetlania. Możemy zdefiniować jakie typy GeoŚcieżek są wyświetlane oraz mamy kilka opcji sortowania ich. Domyślną pozycją mapy dla tej części jest obszar Polski.

 • Wyświetl GeoŚcieżki typu - Możemy wyświetlać wszystkie, jak i tylko poszczególne typy GeoŚcieżek.
 • Sortuj według - Sortować po różnych parametrach opisujących każdą GeoŚcieżkę.
 • Kierunek sortowania - malejąco lub rosnąco
 • Ukryj zdobyte - opcja ukrywa zdobyte GeoŚcieżki
 • Ukryj moje własne - ukrywa własne projekty
 • Ukryj miniGeoŚcieżki - ukrywa GeoŚcieżki poniżej 25 skrzynek

Z prawej strony mapy wybranej GeoŚcieżki znajduję się przycisk, który umożliwia wyświetlenie wszystkich skrzynek GeoŚcieżki na mapie v3

Typy GeoŚcieżek

 • Geo-szkic - skrzynki na mapie tworzą określony kształt
 • Krajoznawcza - skrzynki umieszczone są w miejscach interesujących z punktu widzenia turysty: przy zabytkach, pomnikach, atrakcjach turystycznych, szczytach gór, osobliwościach przyrody, punktach widokowych itp.
 • Przyrodnicza - skrzynki poświęcone interesującym przyrodniczo miejscom lub o tematyce przyrodniczej
 • Tematyczna - skrzynki poświęcone są jednemu określonemu tematowi

Lista GeoŚcieżek

GeoŚcieżki na stronie są wyświetlane w postaci tabeli, która zawiera kilka istotnych informacji:

 • nazwa - nazwa GeoŚcieżki
 • typ - typ GeoŚcieżki wg opisu wyżej
 • punktacja - to ilość maksymalnych punktów do zdobycia za daną GeoŚcieżkę
 • data publikacji - to data uruchomienia GeoŚcieżki
 • ilość skrzynek - to ilość skrzynek w ramach danego projektu ( nie jest to minimalna ilość skrzynek wymagana do zaliczenia projektu)
 • zdobyta - to informacja ilu keszerów zaliczyło daną GeoŚcieżkę

Podział GeoŚcieżek

W systemie obowiązuje prosty podział GeoŚcieżek ze względu na ilość skrzynek w ramach projektu.

 • GeoŚcieżka to projekt składający się z ponad 25 skrzynek
 • miniGeoŚcieżka to projekt zawierający od 5 do 24 skrzynek

Tworzenie GeoŚcieżki

Zakładanie GeoŚcieżki

Mentorem GeoŚcieżki (osobą, która ją rejestruje) może zostać użytkownik, który ma znalezione minimum 100 skrzynek dowolnego typu.

Założycielem Geościeżki (osobą, która nią zarządza) może zostać każdy użytkownik.

Mentor może, ale nie musi być założycielem.

GeoŚcieżka o statusie 'Na razie niewidoczna',  (a także ‘W serwisie’ oraz ‘Zamknięta’,) nie wyświetla się na mapie i liście GeoŚcieżek. Dostęp do niej mają jedynie założyciele przez panel 'Twoje GeoŚcieżki'.

Opis GeoŚcieżki

Oprócz podstawowego opisu GeoŚcieżki, powinien zawierać wszystkie informacje niezbędne do jej zdobycia (np, listę niezbędnego sprzętu, narzędzi), a także informacje praktyczne (np. gdzie przenocować, jak dojechać transportem publicznym).

Jeżeli GeoŚcieżka ma skrzynki finałowe, opis powinien zawierać informację, czy w celu ich zdobycia trzeba wykonać dodatkowe czynności (np. wykonać obliczenia współrzędnych, zebrać informację z innych skrzynek wchodzących w skład GeoŚcieżki).

Właściciele (założyciele) GeoŚcieżek

GeoŚcieżkę może założyć dowolna ilość osób. Jeśli GeoŚcieżkę zakłada kilka osób - jedna z osób (mentor) rejestruje nową GeoŚcieżkę w systemie, a następnie ma możliwość dodania (lub usunięcia) kolejnych założycieli. Po tej operacji każdy z założycieli ma takie same uprawnienia.

Obowiązkiem właścicieli jest dbanie o to, aby GeoŚcieżka posiadała wystarczającą ilość aktywnych skrzynek, które umożliwią jej zdobycie.

Dodawanie i usuwanie skrzynek w ramach GeoŚcieżki

Zalecaną metodą jest publikacja kompletnych GeoŚcieżek, tak żeby nie było potrzeby dodawania/usuwania skrzynek już po publikacji GeoŚcieżki.

Dodawanie własnych skrzynek

Z założenia GeoŚcieżki powinny stanowić zamkniętą całość, a zatem zaleca się publikowanie kompletnych GeoŚcieżek, tak żeby nie było potrzeby dodawania/usuwania skrzynek już po publikacji GeoŚcieżki.

Skrzynka może być dodana tylko do jednej GeoŚcieżki (niezależnie od statusu GeoŚcieżki).

Dodawanie skrzynek innych użytkowników

Istnieje możliwość dodania skrzynek innych użytkowników, niebędących założycielami GeoŚcieżki. Funkcjonalność ta jest używana zwykle, gdy do większej ścieżki utworzonej przez założyciela/i dodawana jest 1 skrzynka innego użytkownika.

Usuwanie skrzynek

Założyciel nie ma możliwości samodzielnego usuwania skrzynek z GeoŚcieżki. W celu usunięcia skrzynki ze ścieżki należy skontaktować się z COG za pośrednictwem opcji ‘Zgłoś problem’ na stronie skrzynki lub mailowo na adres cog(at)opencaching.pl. Do czasu opublikowania GeoŚcieżki w serwisie, istnieje swoboda w usuwaniu z niej skrzynek.

Po opublikowaniu ścieżki w serwisie COG ma możliwość usunięcia skrzynki z GeoŚcieżki w uzasadnionych przypadkach, takich jak:

 • skrzynka została dodana omyłkowo do GeoŚcieżki i zostało to niezwłocznie zgłoszone do COG;
 • na wniosek mentora (lub założyciela) GeoŚcieżki, za zgodą właściciela zarchiwizowanej skrzynki lub na wniosek mentora (lub założyciela) GeoŚcieżki w przypadku zarchiwizowanej skrzynki użytkownika nieaktywnego ponad 6 miesięcy, gdy w GeoŚcieżce jest aktywnych mniej niż 67% skrzynek, w celu uzyskania WIS 67%, przy czym w pierwszej kolejności powinny zostać usunięte skrzynki, które mają najmniej znalezień.

Wymagana ilość skrzynek czyli "WIS"

Wskaźnik WIS wyraża procentową ilość skrzynek, które należy znaleźć w celu ukończenia GeoŚcieżki, w porównaniu do całkowitej liczby skrzynek znajdujących się w tej GeoŚcieżce.

Warto mieć na uwadze, że skrzynki znajdujące się w GeoŚcieżce mogą czasami ginąć lub być ukryte w bardzo trudny sposób, przez co nie każdy keszer będzie w stanie je odnaleźć. Dlatego zaleca się nieustawianie parametru WIS na 100%, aby uwzględnić takie sytuacje. Zakładający GeoŚcieżkę powinien starannie przemyśleć, jaka ilość skrzynek powinna być wymagana.

Minimalny próg WIS wynosi 67%.

Założyciel GeoŚcieżki powinien utrzymywać WIS na poziomie pozwalającym na zdobycie GeoŚcieżki. Jeśli WIS nie spełnia tego warunku, należy zmienić status na "W serwisie", zmniejszyć WIS lub zreaktywować skrzynki tworzące GeoŚcieżkę. Jeżeli założyciel sam nie reaguje na tę sytuację, COG (po powiadomieniu założyciela o problemie i braku reakcji przez 2 tygodnie) ma możliwość zmiany statusu GeoŚcieżki w jego imieniu.

Odznaki

Na profilu użytkowników pojawiają się odznaki (logo) za zdobyte oraz założone GeoŚcieżki.

Odznaki w profilu użytkownika wyświetlane są w kolejności zdobywania/zakładania GeoŚcieżek.

Zdobywanie GeoŚcieżki

Zaliczenie GeoŚcieżki

Po zdobyciu Wymaganej Ilości Skrzynek (WIS) można dokonać wpisu “zdobyta” na stronie danej GeoŚcieżki. Spowoduje to też pojawienie się odznaki na profilu użytkownika.

Punkty

Każda GeoŚcieżka jest punktowana, punkty są przyznawane za zdobyte skrzynki. Każda skrzynka jest punktowana wg algorytmu który bierze pod uwagę wiele różnych parametrów, w tym teren, stopień trudności, itp. Punktacja to eksperyment, który ma na celu umożliwić utworzenie w przyszłości rankingu użytkowników w kategorii GeoŚcieżki. Ponieważ GeoŚcieżki są bardzo zróżnicowane, w tym celu powstała punktacja przyznawana za znajdywane w ramach GeoŚcieżek skrzynki. Każda skrzynka składowa GeoŚcieżki otrzymuje określoną ilość punktów. Punkty są wyliczane automatycznie, w momencie dodania skrzynki do GeoŚcieżki. Użytkownik, który zdobędzie wymaganą ilość skrzynek (nazywaną skrótowo 'WIS') dla GeoŚcieżki, otrzymuje możliwość wpisu typu 'zdobyta'. Po dokonaniu takiego wpisu, użytkownik otrzymuje ilość punktów równą sumie punktów znalezionych przez niego skrzynek. Jeżeli użytkownik po zdobyciu GeoŚcieżki, znajdzie kolejne skrzynki należące do GeoŚcieżki, do jego punktów zostaną doliczone punkty za znalezione skrzynki. Jeżeli użytkownik nie znajdzie wymaganej ilości skrzynek - nie otrzyma możliwości wpisu typu 'zdobyta', a także nie zostaną naliczone punkty za znalezione skrzynki GeoŚcieżki.

Przykład 1: GeoŚcieżka ma 100 skrzynek, o łącznej ilości punktów 720,12; a ilość wymaganych skrzynek do zdobycia GeoŚcieżki to 75%. Użytkownik znalazł 81 skrzynek, których łącza suma punktów wynosi 543,48. Użytkownik otrzymuje 543,48 punktów za zdobycie GeoŚcieżki. Po jakimś czasie użytkownik znajdzie kolejne 10 skrzynek GeoŚcieżki, których łączna ilość punków wynosi 71,50 do jego punktacji zostaną one doliczone, czyli łącznie otrzyma 614,98 punktów.

Przykład 2: GeoŚcieżka ma 100 skrzynek, o łącznej ilości punktów 720,12; a ilość wymaganych skrzynek do zdobycia GeoŚcieżki to 75%. Użytkownik znalazł 73 skrzynki należące do GeoŚcieżki, których łączna suma punktów wynosi 380,05. Nie ma możliwości dokonania wpisu typu 'zdobyta', więc nie naliczają się żadne punkty.

Odznaki

Każdy wpis na stronie GeoŚcieżki "zdobyta" powoduje pojawienie się w profilu użytkownika odznaki/medalu za daną GeoŚcieżkę.

Medale w profilu użytkownika wyświetlane są w kolejności zdobywania GeoŚcieżek. Dawniej były wyświetlane w kolejności ich numerów w systemie.

Przyszłość

Planowane dodatkowe funkcje

 • możliwość wybrania przez założycieli kolejności wyświetlania skrzynek GeoŚcieżki na liście,
 • statystyki użytkowników, (współzawodnictwo w kategorii GeoŚcieżki)

Wszelkie pomysły na temat przyszłości modułu można podawać na forum

FAQ

Pytanie: Czy można dodać jedną skrzynkę do dwóch różnych GeoŚcieżek?

Odpowiedź: Nie można. Takiej funkcji raczej nigdy nie będzie. Po prostu musisz zdecydować, do której GeoŚcieżki przypisać skrzynkę.

Pytanie: Liczenie środka GeoŚcieżki - coś jest nie tak, Usuwam/Dodaję jakąś skrzynkę i za każdym razem środek wyliczany jest gdzie indziej. Dlaczego?

Odpowiedź: Rzeczywiście tak się dzieje. Wyliczanie geometrycznych środków GeoŚcieżek jest zoptymalizowane tak, żeby serwer nie musiał wykonywać dziesiątek czy setek operacji przy dodawaniu każdej skrzynki do ścieżki. Powoduje to mniejsze lub większe odchyłki. Dlatego mamy przycisk "Odśwież". Po jego naciśnięciu wykonuje się pełna rekalkulacja biorąca pod uwagę wszystkie skrzynki w GeoŚcieżce.

Zalecamy więc użycie tego przycisku, gdy już ukończymy wybieranie wszystkich skrzynek do GeoŚcieżki.

Twórcą modułu GeoŚcieżek jest Łza.