Kodeks Wyborczy

Z OpenGeoWiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

§ 1.

Kodeks reguluje zasady przeprowadzenia wyborów do Centrum Obsługi Geokeszera (COG) oraz do Centrum Decyzyjnego Opencaching (CDO) – organów obsługujących serwis Opencaching (Serwis) i czuwających nad przestrzeganiem jego Regulaminu.


§ 2. Postanowienia ogólne

1. Kadencja COG i CDO trwa 1 rok.

2. Prawo głosowania przysługuje wyłącznie tym użytkownikom Serwisu, którzy posiadają aktywne konto założone nie później niż na 3 miesiące przed dniem głosowania oraz co najmniej 30 znalezionych keszy na koncie.

3. Wybory przeprowadza CDO w ścisłej współpracy z Radą Techniczną (RT), odpowiedzialną za przygotowanie skryptu wyborczego i współsprawującą nadzór nad prawidłowością głosowania.

4. Proces wyborczy przeprowadza się na forum Serwisu, w osobno wydzielonym wątku.

5. Ustala się 5-osobowy skład CDO.

6. Ustala się 8-osobowy skład COG. Kandydaci, którzy obejmą funkcję w COG-u, sami dokonują podziału na obszary, którymi będą się zajmować.


§ 3. Kandydowanie

1. Kandydatem do COG może zostać użytkownik, który posiada minimum 500 znalezionych skrzynek, w tym co najmniej 100 w roku poprzedzającym rok wyborów, oraz co najmniej 25 otrzymanych rekomendacji za założone skrzynki.

2. Kandydatem do CDO może zostać użytkownik, który posiada minimum 1000 znalezionych skrzynek, w tym co najmniej 200 w roku poprzedzającym rok wyborów, oraz co najmniej 50 otrzymanych rekomendacji za założone skrzynki.

3. Kandydat samodzielnie zgłasza swoją kandydaturę w wyborach w odpowiednim wątku na forum i podaje swój nick w Serwisie.

4. Użytkownik może zgłosić swą kandydaturę tylko do jednego organu.

5. Zaleca się, aby kandydat do COG podał przy zgłoszeniu obszar(y), którym(i) chciałby się zajmować.


§ 4. Kalendarz wyborczy, przebieg głosowania

1. Wybory ogłasza się na co najmniej 5 tygodni przed upływem kadencji.

2. Ustala się następujący kalendarz wyborczy:

2.1. Zgłaszanie się kandydatów do COG i CDO – 14 dni

2.2. Ewentualna prezentacja programów wyborczych na forum – 7 dni

2.3. Głosowanie – 14 dni

3. Po upływie czasu na zgłaszanie się kandydatów są ustalane listy do głosowania, osobno dla COG i CDO, na których kandydaci zostają umieszczeni w kolejności alfabetycznej.

4. W przypadku braku wystarczającej liczby kandydatów do któregoś z organów, zarządza się dodatkowy termin na zgłaszanie się kandydatów, nie dłuższy niż 7 dni, a w razie konieczności kolejne takie terminy, aż do momentu zgłoszenia się wystarczającej liczby kandydatów.

5. Głosowanie przeprowadza się równocześnie na obie listy.

6. Użytkownik Serwisu spełniający warunki określone w § 2 pkt 2 może oddać maksymalnie 2 głosy na kandydatów na każdej z list. Nie ma możliwości cofnięcia ani dokonania korekty już oddanego głosu.


§ 5. Ustalenie wyników

1. Po zakończeniu głosowania ustalane są wyniki. Funkcje w obu organach obejmują kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów, aż do pełnej obsady obu organów.

2. W przypadku remisu pierwszeństwo w objęciu funkcji ma ten kandydat, który w ostatnim dniu głosowania ma na swym koncie większą sumę skrzynek znalezionych, założonych i rekomendacji.

3. W przypadku, gdy w czasie kadencji członek organu zrezygnuje z pełnienia funkcji, jego miejsce zajmuje kolejny kandydat z największą liczbą uzyskanych głosów, tak aby organ cały czas działał w pełnym składzie. Jeżeli nie ma możliwości uzupełnienia składu w ten sposób, należy przeprowadzić wybory uzupełniające do organu.

4. W przypadku, gdy w trakcie kadencji z pierwotnie wybranego składu organu pozostanie połowa lub mniej osób, przeprowadza się wybory nowego pełnego składu organu.