Regulamin użytkownika OC PL

Z OpenGeoWiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Regulamin OC.PL


I Postanowienia ogólne

1. Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

a) Serwis – platforma internetowa (oraz jej wersja mobilna) funkcjonująca pod adresem opencaching.pl, służąca do zabawy w grę terenową geocaching;

b) Użytkownik (Geocacher) – każdy podmiot posiadający konto internetowe w Serwisie o unikalnej nazwie (nicku);

c) Skrzynka – każda skrzynka geocache zarejestrowana w Serwisie;

d) Właściciel Skrzynki - Użytkownik, który zarejestrował lub przejął (adoptował) daną Skrzynkę;

e) Zespół OC – grupa osób społecznie czuwająca nad funkcjonowaniem Serwisu oraz przestrzeganiem Regulaminu, działająca w ramach: Rady Technicznej (RT) oraz Centrum Obsługi Geocachera (COG);

f) Regulamin – niniejszy Regulamin Serwisu określający sposób funkcjonowania Serwisu oraz zasady obowiązujące jego Użytkowników.

2. W sprawach nieujętych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa powszechnego.

3. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności na terenie, na którym poszukuje lub zakłada Skrzynkę.


II Użytkownicy Serwisu

1. Zakładając konto w Serwisie Użytkownik przystępuje do społeczności uczestników zabawy i zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu.

2. Użytkownicy korzystają z Serwisu, biorą udział w zabawie oraz chowają i poszukują Skrzynek całkowicie na własne ryzyko i odpowiedzialność. Każdy Użytkownik ponosi odpowiedzialność za swoje działania i zaniechania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności może ponosić odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez siebie w sposób bezpośredni lub pośredni (w tym wyrządzone sobie, innym osobom oraz szkody w mieniu).

3. Osoby poniżej 16 roku życia oraz nie posiadające pełnej zdolności do czynności prawnych nie mogą korzystać z Serwisu. Osoby małoletnie (w wieku 16-18 lat) mogą poszukiwać i zakładać skrzynki pod nadzorem osób dorosłych. Przedstawiciel ustawowy ponosi pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania osoby małoletniej lub nie posiadającej pełnej zdolności do czynności prawnych, wynikłe z korzystania z Serwisu i udziału w zabawie.

4. Do dokonania rejestracji Użytkownika w Serwisie niezbędne jest podanie aktywnego adresu e-mail, który wykorzystywany będzie do komunikacji z Użytkownikiem. W przypadku zmiany tego adresu, Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie dokonać jego aktualizacji w Serwisie.

5. Użytkownik ma prawo do posiadania tylko jednego konta w Serwisie, za wyjątkiem przypadków przewidzianych w Regulaminie. W przypadku stwierdzenia naruszenia powyższej zasady Zespół OC – mając na względzie w szczególności zasady Regulaminu oraz bezpieczeństwo poszczególnych Użytkowników i Serwisu - może podjąć decyzję o blokadzie każdego kolejnego konta Użytkownika w Serwisie (zarejestrowanego po zarejestrowaniu pierwszego, głównego konta w Serwisie) i/lub karze czasowego albo bezterminowego zablokowania konta głównego w Serwisie. Bezterminowe zablokowanie konta głównego w Serwisie stosowane będzie w przypadku powtarzającego się naruszenia zakazu posiadania wielu kont przez Użytkownika.

6. Użytkownik może zarejestrować więcej niż jedno konto w Serwisie - po uzyskaniu zgody Zespołu OC - w celach testowych lub w celu przygotowywania projektów specjalnych.

7. Zabronione jest publikowanie w Serwisie treści naruszających przepisy powszechnie obowiązującego prawa, niniejszego Regulaminu oraz treści naruszających prawa osób trzecich, w tym ich praw autorskich. Wykorzystywanie utworów (zdjęć, rysunków, tekstów itp.) należących do innych osób wymaga uzyskania ich zgody. Zespół OC, po otrzymaniu urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych umieszczonych w Serwisie przez Użytkownika lub związanej z nimi działalności, niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych i niezwłocznie powiadomi Użytkownika, który umieścił te dane w Serwisie, o zamiarze uniemożliwienia do nich dostępu.

8. Treści umieszczane przez Użytkownika w Serwisie nie mogą zawierać wyrażeń wulgarnych, obraźliwych, naruszających dobre obyczaje, zasady współżycia społecznego, jak również treści niezgodnych z prawem. Dotyczy to również wybranej przy rejestracji nazwy konta Użytkownika (nicku), nazw zakładanych Skrzynek, elementów ich opisów oraz wpisów do dzienników Skrzynek.

9. Użytkownik ma prawo do rezygnacji z korzystania z Serwisu. W wyniku tego, z Serwisu zostaną usunięte informacje wprowadzone przez użytkownika przy rejestracji konta, tym samym nie będzie miał możliwości korzystania z Serwisu.


III Skrzynki

1. Za treść zawartą w opisie Skrzynki zamieszoną w Serwisie odpowiada Właściciel Skrzynki. Właściciel Skrzynki ponosi odpowiedzialność za zgodność tej Skrzynki z Regulaminem oraz z powszechnie obowiązującymi przepisami prawnymi.

2. Właściciel Skrzynki zobowiązany jest zamieścić w niekodowanej części opisu Skrzynki w Serwisie odpowiednie informacje, które pomogą uchronić innych Użytkowników przed nieumyślnym naruszaniem Regulaminu.

3. Właściciel Skrzynki zobowiązany jest umieścić w niekodowanej części opisu Skrzynki w Serwisie informacje o potencjalnych niebezpieczeństwach, jakie mogą się pojawić w czasie jej poszukiwania, a także informacje potrzebne do odnalezienia skrzynki, w tym informacje o ewentualnym haśle oraz o sugerowanym dodatkowym sprzęcie potrzebnym do zdobycia Skrzynki. Określając typ, wielkość oraz poziom trudności Skrzynki w jej opisie w Serwisie, Właściciel Skrzynki obowiązany jest przestrzegać parametrów aktualnie obowiązujących w Serwisie.

4. W przypadku Skrzynki, której poszukiwanie może wiązać się z niebezpieczeństwem, Skrzynka taka powinna być oznaczona specjalnym atrybutem, zaś potencjalne niebezpieczeństwo opisane w części niekodowanej.

5. Serwis jest projektem niekomercyjnym. Zabronione jest publikowanie w nim Skrzynek i treści o przeważającym charakterze reklamowym lub zarobkowym. Zabronione jest uzależnianie zaliczenia Skrzynki od nabycia produktów czy usług za wyjątkiem zakupu biletu wstępu na teren obiektu o charakterze edukacyjnym, historycznym lub rekreacyjnym.

6. Szczegółowe regulacje dotyczące ukrywania skrzynek opisane są na stronie Umieszczanie skrzynek w terenie (Umieszczanie skrzynek w terenie), która stanowi integralną cześć tego regulaminu.


IV Zespół OC

1. Nad przestrzeganiem Regulaminu i obsługą Serwisu czuwa Zespół OC. Zespół OC dokonuje wiążącej interpretacji Regulaminu oraz rozstrzyga sprawy sporne dotyczące Serwisu.

2. Zespół OC nie odpowiada za treści publikowane w Serwisie przez Użytkowników ani za szkody wynikłe z użycia informacji pobranych z Serwisu. Zespół OC nie gwarantuje, że poszukiwanie Skrzynek jest bezpieczne, a Użytkownik zobowiązany jest każdorazowo sprawdzić oraz samodzielnie ocenić zaczerpnięte z Serwisu informacje przed rozpoczęciem poszukiwania Skrzynki.

3. W przypadku, gdy działanie lub zaniechanie Użytkownika naruszają postanowienia Regulaminu, Zespół OC - mając na względzie w szczególności bezpieczeństwo poszczególnych Użytkowników i Serwisu – może:

  • udzielić Użytkownikowi ostrzeżenia,
  • wykluczyć Użytkownika ze statystyk Serwisu,
  • ograniczyć uprawnienia Użytkownika w Serwisie,
  • usunąć wpisy Użytkownika w Serwisie,
  • zablokować czasowo lub bezterminowo konto Użytkownika w Serwisie,
  • zablokować lub zarchiwizować Skrzynki Użytkownika,

w zależności od tego, która z powyższych sankcji, przy jak najmniejszej dolegliwości dla Użytkownika, zapewni przestrzeganie Regulaminu. W uzasadnionych przypadkach sankcje te mogą być zastosowane wobec Użytkownika łącznie.

4. Skrzynka naruszająca Regulamin może być zablokowana lub zarchiwizowana w Serwisie przez Zespół OC po bezskutecznym upływie 7-dniowego terminu wyznaczonego Właścicielowi Skrzynki na jej dostosowanie do wymogów Regulaminu, przesłanym na wskazany w Serwisie adres e-mail. W celu zapewnienia sprawnego i bezpiecznego funkcjonowania Serwisu, w przypadku bezskutecznego upływu terminu wskazanego powyżej, Zespół OC ma również prawo zmienić współrzędne Skrzynki, jej atrybuty lub wprowadzić uzupełnienie opisu Skrzynki w przeznaczonym do tego specjalnym polu na stronie Skrzynki w Serwisie.

5. Zespół OC może wyłączyć skrzynkę lub wpis z publicznego dostępu do czasu wyjaśnienia zgodności z regulaminem.


V Prywatność i ochrona danych

1. Serwis zapisuje, przechowuje i wykorzystuje pliki cookies zapisane w przeglądarce internetowej Użytkownika, które nie wkraczają w sferę prywatności użytkownika. Zawierają one informacje na temat stanu wybranych stron - np. statusu logowania, języka i ustawień edytora HTML. Dzięki temu Serwis, przy kolejnym uruchomieniu przeglądarki, działa szybciej i sprawniej. Pliki cookies obejmują możliwość zalogowania do niektórych funkcji Serwisu, jak profil użytkownika, czy domyślnego uzupełniania pól formularzy. Reguły ustawień plików cookies można zmieniać w odpowiedni sposób w ustawieniach swojej przeglądarki.

2. Wszelkie treści, w tym opisy Skrzynek, ilustracje oraz wszelkie wpisy do ich dzienników, publikowane są w Serwisie na licencji Creative Commons BY-SA w wersji 3.0, której pełna treść dostępna jest pod adresem internetowym creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/legalcode. Ponadto dopuszczalne jest publikowanie treści należących do domeny publicznej (PD).

3. Podane dobrowolnie dane Użytkownika nie służą realizacji zadań publicznych, działalności zarobkowej, zawodowej ani dla realizacji zadań statutowych Serwisu. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do podanych danych, ich poprawiania, zmieniania i usuwania. Użytkownik ma prawo do korzystania z serwisu z wykorzystaniem pseudonimu.

4. Dane dotyczące odwiedzin Serwisu internetowego gromadzone w dziennikach logów są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania Serwisem i serwerem.

5. Dane rejestracyjne podane za pomocą formularzy elektronicznych są przechowywane przez Serwis za pośrednictwem dostawcy usług hostingowych, na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. Dane te wykorzystywane są do logowania w Serwisie oraz kontaktu z Użytkownikiem.

6. Zebrane logi serwera (adres IP, domena, czas nadejścia zapytania, rodzaj przeglądarki) przechowywane są przez czas nieokreślony i wykorzystywane do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Serwisem oraz serwerem. Podsumowania te mają charakter zbiorczy i nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzających Serwis. Logi nie są ujawniane osobom trzecim.

7. Serwis nie odpowiada za politykę prywatności stron internetowych, do których odnośniki umieszczone są na stronach Serwisu przez jego Użytkowników.

Zobacz także